Tag Archives: syriana

فیلم های اسلام ستیز

فیلم های اسلام ستیز

مقدمه: فیلم رسانه ای خیره کننده است که نگاه همگان را در تمام دنیا به خود جذب می کند اما بعد از اینکه فیلم ها رواج یافتند کشور های خارجی به فکر استفاده از آن به نفع خود افتادند به طوری که به عنوان سلاحی کار ساز در جنگ های نرم از آن استفاده می

Top