Tag Archives: پرسپولیس

فیلم های اسلام ستیز

فیلم های اسلام ستیز

مقدمه: فیلم رسانه ای خیره کننده است که نگاه همگان را در تمام دنیا به خود جذب می کند اما بعد از اینکه فیلم ها رواج یافتند کشور های خارجی به فکر استفاده از آن به نفع خود افتادند به طوری که به عنوان سلاحی کار ساز در جنگ های نرم از آن استفاده می

Top